MOUNTAIN ASH, Ottawa, ON
route: Mountain Ash Drive (Mountain Ash Dr)
political, sublocality, sublocality_level_1: Nepean
locality, political: Ottawa
admin_level_2, political: Ottawa Division
admin_level_1, political: Ontario (ON)
country, political: Canada (CA)
postal_code, postal_code_prefix: K2G
types : route
latitude: 45.2896569
longitude: -75.7134939
latlng: (45.2896569, -75.7134939)