V5S 1Y5

Property ID Street Address Postal Code Assessment Value
009-127-666 3090 54TH AVE E V5S 1Y5 $898,000
008-722-820 2900 54TH AVE E V5S 1Y5 $25,658,000
009-127-658 3080 54TH AVE E V5S 1Y5 $1,864,000