V5Y 1Z3

Property ID Street Address Postal Code Assessment Value
010-897-895 420 16TH AVE W V5Y 1Z3 $10,106,000
004-023-757 #13-460 16TH AVE W V5Y 1Z3 $329,000