V5Y 3B1

Property ID Street Address Postal Code Assessment Value
023-438-665 2773 MANITOBA ST V5Y 3B1 $610,000
023-438-673 2771 MANITOBA ST V5Y 3B1 $606,000